Bezpečnostní obvod dveřního spínače výtahu - W75

             V současné době se běžně v bezpečnostním obvodu výtahu používá dveřní spínač,  který se skládá ze dvou samostatných dílů: ze skříňky, v níž jsou dva kontakty, a ze spínacího můstku se dvěma elementy, většinou s různě tvarovanými kolíčky, vzájemně vodivě propojenými. Při dotyku kolíčků spínacího můstku s kontakty dojde k propojení elektrického obvodu.

            Uvedené typy spínačů zabezpečují kontrolu zavření výtahových dveří, jsou provozně dostatečně spolehlivé, jsou však snadno přístupné nepovolaným osobám. Bezpečnostní funkci spínače je možné poměrně jednoduše  obejít – kontakty lze zkratovat i při otevřených dveřích jednoduchými pomůckami, dveřní spínač tak přestává plnit svou bezpečnostní funkci.

 

            Výše uvedené nedostatky odstraňuje „Bezpečnostní obvod dveřního spínače výtahu - W75“.          Jednotka W75 zabezpečuje zvýšení bezpečnosti výtahu oproti stávajícímu stavu tím, že hlídá zkraty na spínacích můstcích v bezpečnostním obvodu 75 výtahu. Pokud nastane zkrat na dveřním spínači výtahu, W75 zablokuje jízdu výtahu, tím zabrání odjetí kabiny ze stanice, kde jsou neoprávněně otevřené a odblokované dveře výtahu.

 

·        Brání nepovolaným osobám odblokovat jízdu výtahu při otevřených výtahových dveřích  výtahu ve stanici.

·        Zvyšuje bezpečnost výtahu.

·        Zabraňuje dostat se nepovolaným osobám na střechu kabiny výtahu.

·        Zabraňuje dostat se nepovolaným osobám do prostoru výtahové šachty.

·        Jednoduchá montáž do stávajících výtahových rozvaděčů.

·        Vhodné pro výtahy do 15 stanic.

 

            Technické řešení je předmětem patentové přihlášky.

 

Dotazy a odpovědi k funkci W75:

1. Co se stane, jsou-li v bezpečnostním obvodu zkorodované doteky, malý průřez
vodiče, vibrace doteků, odpor větší než např. 5 R nebo odpor kolísá /zalakování/?


Systém W75 rozpozná parazitní ohmický odpor na okruhu 75, t.j. odpor vedení,

přechodové odpory kontaktů. Umí se vypořádat i s proměnlivými odpory, např. se zkorodovanými doteky. Velikost parazitního odporu, se kterým se W75 ještě vypořádá, je závislá na počtu stanic výtahu. U výtahu s 8 stanicemi je odzkoušen parazitní odpor až 220R. Toto zkoušení probíhalo v laboratorních podmínkách bez řídicího systému výtahu - při tak velkých odporech je otázka, zda by byl výtah vůbec funkční i bez zařízení W75.


2. Existuje na W 75 nějaká diagnostika ?

 

Na W75 jsou LED diody, které slouží k diagnostickým účelům:

·        Diody indikující napájení W75.

·        Dioda pro indikaci právě probíhajícího měření okruhu 75.

·        Diody pro indikaci stavu okruhu 75 - okruh rozeplý, správně seplý, ve zkratu.

·        Dioda pro indikaci požadavku na jízdu z řídicího systému výtahu.

·        Dioda pro indikaci stavu přepínacích relé okruhu 75 - indikuje, zda je okruh 75 přepnut k jednotce W75 nebo na řídicí systém výtahu.

·        Dioda pro indikaci stavu výstupu relé pro napájení tlačítek řídicího systému výtahu.


3. Lze používat W75 i pro výtahy s pamětí? Výtah má možnost navolit několik stanic najednou včetně přívolby při jízdě, je možné použít W75 i v tomto případě ?
 

Typ voleb nehraje pro funkci W75 žádnou roli, všechny uvedené způsoby lze využít.

Jednotka W75 bere signál o požadavku na jízdu ze signálu pro sepnutí odkláněcí křivky (nebo z jiného, který nese informaci o požadavku řídicího výtahu na jízdu). Na základě tohoto požadavku se přepne okruh 75 na řídicí systém výtahu, tím umožní řídicímu systému výtahu řízení, jízdu. Během jízdy je měřící funkce W75 odpojena, W75 přebere okruh 75 až požadavek na jízdu zkončí, t.j. až odpadne odkláněcí křivka.

Aby řídicí systém výtahu mohl brát v době klidu volby (okruh 75 je pro něj rozepnut, 75 je přepnut k jednotce W75), zapojuje se pro napájení tlačítek voleb řídicího systému výtahu relé INFO75 z jednotky W75 (viz schema zapojení W75). Toto relé je sepnuté jen tehdy, když jednotka W75 vyhodnotí okruh 75 jako řádně sepnutý, to znamená, že tento výstup je kopie stavu okruhu 75. Vzhledem k bezpečnosti se ale toto relé smí zapojit jen pro napájení tlačítek a ne jako skutečný okruh 75! Viz rovněž změny v zapojení napájení tlačítek voleb. Během jízdy je relé INFO75 také seplé - napájení tlačítek je funkční, to znamená, že je možné i během jízdy provádět volby - záleží jen na typu řízení.

4. Co se stane, když má zabezpečovací obvod zkrat na kostru?
 

Veškeré původní ochrany zůstávají funkční, t.j. pokud je zkrat na kostru na kterékoli části řízení výtahu, tedy i okruhu 75, musí vypnout chránič, tak jako u původního zapojení.

Jednotka W75 si k sobě okruh 75 přepne jen na dobu měření v době klidu výtahu, kdy není požadavek na jízdu. V této době je okruh 75 vzhledem k řídicímu systému výtahu rozepnut, výtah nemůže jet, je blokován. Pokud by se v tomto stavu vyvolal zkrat 75 na kostru, jednotka W75 ho nerozpozná, poněvadž má galvanicky oddělené napájení, chránič rovněž nevypne. V okamžiku kdy nastane volba, tedy požadavek na jízdu výtahu, jednotka W75 přepne okruh 75 k řídicímu systému výtahu, aby umožnila jízdu. Tím se jednotka W75 fakticky odpojí od řízení a navodí se stav jakoby W75 nebyla přítomna (je zapojeno jen napájení tlačítek voleb přes relé W75). V ten okamžik musí zapracovat chránič.

5. Jak je eliminována různá zátěž /odpor/ u různých obvodů? Každý výtah má jiný průřez vodičů. Odpor se mění.

 

Viz odpověď na otázku 1. Napájení relé / stykačů napojených na okruh 75 - viz odpověď na otázky 3+4.